जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्नु भएको छ :प्रचण्ड

cWoIf …k|r08Ú cfkmgf] egfO /fVb} sf7df8f}F, !^ k'; M g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -dfcf]jfbL s]G›_ sf] cf7f}F /fli6«o dxflwj]zgsf] 5}7f}F lbgsf] aGbzqdf ;d"x 5nkmndf p7]sf k|Zgsf] hjfkm;lxt cfˆgf] egfO JoQm ub}}{ kf6L{ cWoIf k'iksdn bfxfn …k|r08Ú . t:jL/ M /Tg >]i7÷ /f;;=

असार २३, काठमाडौं

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नैतिकताको सन्देश दिएको बताएका छन् ।

बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश र गैरभौगलिक क्षेत्रवाट रिर्पोटिङ तथा केन्द्रिय सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सो बताएका हुन् । ‘अर्थमन्त्रीले आफूले केही गरेको छैन भन्नुभएको छ । संसदमा कुरा उठेपछि उहाँले प्रष्ट कुरा राखेर संसदमा नैतिकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ ।’ उनले भने ।

राजीनामा नदिएको भए यसै विषयलाई उचाल्दै गठबन्धनलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने षड्यन्त्र भएको पनि प्रचण्डको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here